India

Port Name IFO380 IFO180 MGO
Bedi 367.00 0.00 303.00 0.00 680.00 0.00 Jan 20
Mumbai 355.00 0.00 - 670.00 0.00 Jan 20
Cochin (Kochi) 353.50 0.00 309.00 0.00 655.00 0.00 Jan 20
Dahej 300.00 0.00 303.00 0.00 625.00 0.00 Aug 16
Goa 382.00 0.00 - 535.00 0.00 Jan 20
Haldia 349.00 0.00 365.00 0.00 700.00 0.00 Jan 20
Hazira 300.00 0.00 303.00 0.00 625.00 0.00 Aug 16
Kandla 367.00 0.00 379.00 0.00 680.00 0.00 Jan 20
Jawaharlal (JNPT) 312.00 0.00 - - Aug 16
Kakinada 336.50 0.00 308.00 0.00 601.50 0.00 Aug 16
Kolkata 355.00 0.00 365.00 0.00 700.00 0.00 Jan 20
Krishnapatnam 422.00 0.00 388.00 0.00 640.00 0.00 Aug 16
Chennai 388.00 0.00 319.00 0.00 600.00 0.00 Jan 20
Mundra 362.00 0.00 375.00 0.00 680.00 0.00 Jan 20
Navlakhi 367.00 0.00 303.00 0.00 680.00 0.00 Jan 20
New Mangalore - 294.50 0.00 540.00 0.00 Oct 10
Okha 300.00 0.00 303.00 0.00 625.00 0.00 Aug 16
Pipavav 320.00 0.00 303.00 0.00 665.50 0.00 Sep 06
Porbandar 300.00 0.00 303.00 0.00 625.00 0.00 Aug 16
Rozi 285.00 0.00 303.00 0.00 640.00 0.00 Nov 10
Sikka 367.00 0.00 303.00 0.00 680.00 0.00 Jan 20
Tuticorin - 286.00 0.00 567.50 0.00 Nov 10
Vadinar 367.00 0.00 303.00 0.00 680.00 0.00 Jan 20