Port Name IFO380 IFO180 MDO MGO
Chittagong - 375.00 0.00 - 886.00 0.00 Jan 23
Mongla 488.00 0.00 495.00 0.00 - 1055.00 0.00 Jan 23
Bedi 367.00 0.00 303.00 0.00 - 680.00 0.00 Jan 23
Mumbai 355.00 0.00 - - 670.00 0.00 Jan 23
Cochin (Kochi) 353.50 0.00 309.00 0.00 - 655.00 0.00 Jan 23
Dahej 300.00 0.00 303.00 0.00 - 625.00 0.00 Aug 16
Goa 382.00 0.00 - - 535.00 0.00 Jan 23
Haldia 349.00 0.00 365.00 0.00 - 700.00 0.00 Jan 23
Hazira 300.00 0.00 303.00 0.00 - 625.00 0.00 Aug 16
Kandla 367.00 0.00 379.00 0.00 - 680.00 0.00 Jan 23
Jawaharlal (JNPT) 312.00 0.00 - - - Aug 16
Kakinada 336.50 0.00 308.00 0.00 - 601.50 0.00 Aug 16
Kolkata 355.00 0.00 365.00 0.00 - 700.00 0.00 Jan 23
Krishnapatnam 422.00 0.00 388.00 0.00 - 640.00 0.00 Aug 16
Chennai 388.00 0.00 319.00 0.00 - 600.00 0.00 Jan 23
Mundra 362.00 0.00 375.00 0.00 - 680.00 0.00 Jan 23
Navlakhi 367.00 0.00 303.00 0.00 - 680.00 0.00 Jan 23
New Mangalore - 294.50 0.00 - 540.00 0.00 Oct 10
Okha 300.00 0.00 303.00 0.00 - 625.00 0.00 Aug 16
Pipavav 320.00 0.00 303.00 0.00 - 665.50 0.00 Sep 06
Porbandar 300.00 0.00 303.00 0.00 - 625.00 0.00 Aug 16
Rozi 285.00 0.00 303.00 0.00 - 640.00 0.00 Nov 10
Sikka 367.00 0.00 303.00 0.00 - 680.00 0.00 Jan 23
Tuticorin - 286.00 0.00 - 567.50 0.00 Nov 10
Vadinar 367.00 0.00 303.00 0.00 - 680.00 0.00 Jan 23
Colombo 375.00 0.00 385.00 0.00 - 530.00 0.00 Jan 23
Port Muhammad Bin Qasim - 395.00 0.00 - 615.00 0.00 Jan 23
Karachi - 395.00 0.00 - 615.00 0.00 Jan 23