Port Name IFO380 IFO180 MDO MGO
Chittagong - 378.00 7.00 - 910.00 2.00 Sep 20
Mongla 485.00 75.00 488.00 77.00 - 1070.00 0.00 Sep 20
Bedi 314.00 0.00 303.00 0.00 - 650.00 0.00 Sep 08
Mumbai 328.00 0.00 - - 700.00 0.00 Sep 08
Cochin (Kochi) 410.00 0.00 309.00 0.00 - 655.00 0.00 Sep 20
Goa 331.00 0.00 - - 535.00 0.00 Sep 08
Haldia 315.00 0.00 340.00 0.00 - 750.00 0.00 Sep 08
Hazira 328.00 0.00 - - 710.00 0.00 Sep 08
Kandla 318.00 0.00 360.00 0.00 - 650.00 0.00 Sep 08
Kolkata 315.00 0.00 342.00 0.00 - 750.00 0.00 Sep 08
Chennai 335.00 0.00 319.00 0.00 - 600.00 0.00 Sep 08
Mundra 314.00 0.00 365.00 0.00 - 650.00 0.00 Sep 08
Navlakhi 318.00 0.00 303.00 0.00 - 650.00 0.00 Sep 08
Sikka 314.00 0.00 303.00 0.00 - 650.00 0.00 Sep 08
Vadinar 318.00 0.00 303.00 0.00 - 680.00 0.00 Sep 08
Colombo 367.50 7.50 382.50 2.50 - 547.50 10.00 Sep 20
Port Muhammad Bin Qasim - 374.00 0.00 - 590.00 0.00 Sep 20
Karachi - 374.00 0.00 - 590.00 0.00 Sep 20